Polityka Bezpieczeństwa Pasz

Misją działalności przedsiębiorstwa EMPLEX Sp. z o.o. w Słupcy w zakresie łańcucha paszowego jest handel, skup i magazynowanie oraz przeładunek i transport drogowy pasz.

Wdrożenie i efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem pasz, zgodnie z wymaganiami: GMP+B3 „Handel, skup i magazynowanie oraz przeładunek pasz” i GMP+ B4 „Transport” ma na celu zapewnienie zgodności wprowadzanych do obrotu środków żywienia zwierząt z prawem paszowym oraz wymaganiami klientów oraz wymaganiami GMP+ FSA.

Zobowiązujemy się do prowadzenia działalności w zakresie handel, skupu i magazynowania oraz przeładunku i transportu pasz zgodnie z wymaganiami przepisów prawa paszowego, wymaganiami GMP+ FSA oraz oczekiwaniami i wymaganiami klientów. Bezpieczeństwo zdrowotne pasz zapewniamy poprzez przestrzeganie zasad GMP i GHP oraz analizowanie zagrożeń i monitorowanie krytycznych punktów kontroli w całym cyklu technologicznym od przyjęcia surowca do dostarczenia wyrobu do klienta. Zobowiązujemy się do wycofania produktu oraz wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania EWS w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa pasz.

Politykę bezpieczeństwa pasz zamierzamy realizować poprzez wytyczenie następujących celów strategicznych, których realizację będziemy nadzorować w trakcie auditów wewnętrznych oraz przeglądów systemu:

  • Zapewnienie warunków techniczno sanitarnych i organizacyjnych zgodnych z wymaganiami dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej.
    Specyfikowanie wymagań bezpieczeństwa zdrowotnego dla zakupywanych materiałów paszowych oraz kontrolowanie ich zgodności na etapie kontroli dostaw.
  • Nadzorowanie środków nadzoru eliminujących lub redukujących zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego pasz w ramach monitorowania programów warunków wstępnych i krytycznych punktów kontroli.
  • Weryfikacja pasz pod kątem zgodności z wymaganiami prawa paszowego, wymaganiami GMP+ FSA oraz wymaganiami klienta.
  • Stałe i systematyczne podwyższanie kwalifikacji i kompetencji pracowników po przez szkolenia.


Najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem pasz.

Zobowiązujemy pracowników zakładu do dołożenia wszelkich starań, aby urzeczywistnić Politykę bezpieczeństwa pasz oraz osiągnąć wytyczone cele.