Wymagania dla dostawców zbóż oraz nasion i roślin strączkowych

I. Postanowienia dotyczące higieny

1. Podmioty odpowiedzialne za pierwotną produkcję zbóż/ nasion roślin strączkowych zapewniają taki sposób kierowania tego typu działalnością i jej prowadzenia, który zapobiegnie powstaniu zagrożeń mogących ograniczyć bezpieczeństwo lub wyeliminuje albo zminimalizuje takie zagrożenia.
2. Podmioty zapewniają, w zakresie, w jakim jest to możliwe, ochronę przez skażeniem lub zepsuciem produkcję zbóż/ nasion roślin strączkowych, za których produkcję, przechowywanie i transport ponoszą odpowiedzialność.
3. Podmioty wywiązują się ze zobowiązań określonych w pkt. 1 i 2, przestrzegając odpowiednich,
wspólnotowych i krajowych, przepisów prawnych odnoszących się do kontroli zagrożeń, w tym także:
środków kontroli niebezpiecznych zanieczyszczeń, takich jak pochodzące z powietrza, gleby, wody, nawozów, produktów ochrony roślin, preparatów biobójczych, produktów weterynaryjnych oraz zanieczyszczenia związane z unieszkodliwianiem i składowaniem odpadów; oraz środków związanych ze zdrowiem roślin, zwierząt oraz środowiskiem naturalnym, posiadających wpływ na bezpieczeństwo pasz, w tym także programów monitorowania i kontroli zoonoz i czynników zoonotycznych.
4. Jeśli jest to wskazane, podmioty podejmują stosowne działania, w szczególności w zakresie:

a) utrzymania w czystości oraz, jeśli jest to konieczne, po oczyszczeniu, odpowiedniej dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń, pojemników, skrzyń i pojazdów wykorzystywanych podczas produkcji, przechowywania i transportowania zbóż/ nasion roślin strączkowych
b) zapewniania, jeśli jest to konieczne, higienicznych warunków produkcji, transportu i przechowywania oraz czystości zbóż/ nasion roślin strączkowych
c) stosowania czystej wody tam, gdzie jest to niezbędne, w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu zanieczyszczenia;
d) zapobiegania, w stopniu w jakim jest to możliwe, niebezpieczeństwu zanieczyszczenia spowodowanego przez zwierzęta i szkodniki;
e) przechowywania i przewozu odpadów oraz substancji niebezpiecznych, oddzielnie i bezpiecznie tak, aby zapobiec niebezpieczeństwu zanieczyszczenia;
f) zapewnienia, by materiały opakowaniowe nie stanowiły źródła niebezpiecznego zanieczyszczenia zbóż/ nasion roślin strączkowych
g) uwzględniania wyników wszelkich stosownych analiz próbek produktów pierwotnych lub innych próbek istotnych dla bezpieczeństwa zbóż/ nasion roślin strączkowych

II. Prowadzenie dokumentacji

1. Podmioty odpowiedzialne za pierwotną produkcję zbóż/ nasion roślin strączkowych prowadzą dokumentację związaną ze środkami zastosowanymi w celu kontroli zagrożeń, w odpowiedni sposób oraz przez odpowiedni czas, w zakresie proporcjonalnym do charakteru i rozmiaru danego podmiotu oraz udostępniają właściwemu organowi odpowiednie informacje zawarte w tej dokumentacji.
2. Podmioty odpowiedzialne za pierwotną produkcję zbóż/ nasion roślin strączkowych muszą w szczególności prowadzić dokumentację dotyczącą:

a) każdego przypadku zastosowania produktów ochrony roślin oraz preparatów biobójczych;
b) stosowania nasion zmodyfikowanych genetycznie;
c) każdego przypadku pojawienia się szkodników lub chorób, które mogą wywrzeć wpływ na bezpieczeństwo zbóż/ nasion roślin strączkowych
d) wyników wszelkich analiz próbek produktów pierwotnych lub innych próbek pobranych dla celów diagnostycznych i posiadających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa zbóż/ nasion roślin strączkowych
e) źródła i ilości zbóż/ nasion roślin strączkowych w każdej partii przyjmowanej, a także przeznaczenia i ilości zbóż/ nasion roślin strączkowych w każdej partii wydawanej.

3. Inne osoby, takie jak lekarze weterynarii, agronomowie lub techniczny personel gospodarstw, mogą pomagać podmiotom działającym na rynku pasz w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej działań prowadzonych przez nich w gospodarstwie.

III Paliwa zabronione do suszenia zbóż/ nasion roślin strączkowych, zgodnie z listą negatywną w GMP+ BA3- Wymagania Minimalne Lista Negatywna

Używanie zabronionych paliw do suszenia ziarna i nasion

 • Smary, oleje silnikowe i hydrauliczne
 • Mieszane odpady komunalne, mieszane odpady przemysłowe i wysuszone szlamy z oczyszczalni
 • Koks ponaftowy
 • Plastik
 • Oleje recyklingowe (zużyte oleje, etc.)
 • Produkty recyklingu.
 • Opony
 • Drewno konserwowane


IV Środki kontrolne, które musi prowadzić podmioty odpowiedzialne za pierwotną produkcję zbóż/ nasion roślin strączkowych, zgodnie z ocena ryzyka od zasiewu do zbioru

 • Etap zasiewu: kontrola sprzętu do zaprawiania materiału siewnego, sprawdzane prawidłowego działania komory dozowania środków ochrony roślin i mieszania z ziarnem, ocena paramentów pracy sprzętu do zaprawiania- oględziny i badanie funkcjonalne, wizualna ocena stanu technicznego sprzętu, Kontrola przez hodowcę świadectw materiału siewnego, które posiada:

  – ocenę polową
  – ocenę laboratoryjną polegającą na sprawdzeniu jakości lub zdrowotności materiału siewnego;
  – ocenę tożsamości i czystości odmianowej
  – ocenę cech zewnętrznych

 • etap: uprawy: przestrzeganie zakazu stosowania środków ochrony roślin na terenie otwartym jeżeli prędkość wiatru przekracza 4 m/s, przestrzeganie zakazu stosowania środków ochrony roślin w odległości co najmniej 3 m od zbiorników i cieków wodnych, kontrola sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin -przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata, przy czym pierwsze badanie tego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia, kontrola stosowania nawozów przez hodowców równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych, ustalanie dawek nawozu przez hodowców z uwzględnieniem potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleby w składniki pokarmowe, przestrzeganie stosowania zakazanych środków ochrony roślin do ochrony upraw, stosowania właściwego programu ochrony roślin zapobiegającego rozwojowi sporyszu i chwastów w czasie upraw, stosowanie właściwego programu ochrony roślin zapobiegającego rozwojowi grzybów i mykotoksyn
  • etap zbioru: stosowanie kontroli technicznej kombajnów do zbioru
 • etap transportu z pola do magazynów: utrzymania w czystości oraz, jeśli jest to konieczne, po oczyszczeniu, odpowiedniej dezynfekcji pojazdów wykorzystywanych do transportowania
 • etap suszenia: przestrzeganie zakazu stosowania zabronionych paliw do suszenia ziarna pszenicy, zgodnie z listą negatywną w GMP+ BA3- Wymagania Minimalne Lista Negatywna –pkt III
 • etap magazynowania: utrzymanie w czystości oraz przeprowadzenie odpowiedniej dezynsekcji magazynów wykorzystywanych do składowania, stosowanie właściwych warunków magazynowania zapobiegającego rozwojowi grzybów i mykotoksyn
 • etap transportu z magazynu do odbiorcy: w czystości oraz, jeśli jest to konieczne, po oczyszczeniu, odpowiedniej dezynfekcji pojazdów wykorzystywanych do transportowania
 • Środkami transportu przeznczonymi do zbóż oraz nasion i roślin strączkowych nie wolno przewozić ładunków zabronionych (zgodnie z GMP+ BA3 Wymagania Minimalne Lista Negatywna):

  – Białka zwierzęce
  – Tłuszcze zwierzęce, pochodne materiałów kategorii 1 oraz kategorii 2
  – Candida, białkowy produkt otrzymywany z drożdży
  – Wszelkie odpady i resztki żywności, łącznie ze zużytym olejem spożywczym pochodzące z restauracji, zakładów cateringowych oraz kuchni włącznie z kuchniami centralnymi i gospodarstw domowych
  – Kał, mocz jak również oddzielona treść trawienna otrzymana z opróżnienia czyszczenia lub usuwania układu pokarmowego, niezależnie od formy, przetwarzania lub domieszki.
  – Opakowania lub części opakowań po zużytych produktach pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego.
  – Ziarna i materiał rozmnożeniowy roślin, które po zebraniu zostały poddane szczególnemu przetworzeniu przy użyciu środków ochrony roślin (fitofarmaceutyków) ze względu na swoje przeznaczenie (rozmnażanie) oraz wszelkie otrzymane z nich produkty uboczne.
  – Skóry wyprawione i odpady skórzane.
  – Szlamy z przetwarzania ścieków komunalnych, domowych i przemysłowych.
  – Stałe odpady komunalne, takie jak odpady z gospodarstw domowych.
  – Drewno, trociny i inne materiały otrzymane z drewna poddawanego działaniu środków konserwujących
  – Produkty uboczne przemysłu oleochemicznego wytworzone z produktów znajdujących się na niniejszej liście negatywnej.
  – Nieprzetworzone oleje odzyskiwane ze zużytej ziemi bielącej lub innych materiałów filtrujących z aktywnym węglem
  – Olej posmażalniczy
  – Ścinki grzybów, wytłoki grzybowe

 • Po przewozie materiałów paszowych środek transportu należy wyczyścić na sucho, po przewozie środków ochrony roślin i nawozów należy środek transportu poddać myciu i dezynfekcji.
 • Wszystkie dostawy nieprzetworzonych produktów rolnych są zgodne z maksymalnymi poziomami substancji niepożądanych (np. trujące rośliny jak Colchium automnale lub pleśń), obowiązującymi przepisami prawa oraz rozporządzeniami dla pasz oraz nie zawierają żadnych zabronionych produktów, takich jak: nawozy, mocz, pestycydy, produkty zwierzęce, ścieki. (zgodnie z GMP+ BA3 Wymagania Minimalne Lista Negatywna):
 • Plantator / plantator-skupujący poinformuje uczestnika terminowo, w formie pisemnej, jeśli partie nieprzetworzonych produktów rolnych nie spełniają przekazanych wymogów i specyfikacji z powodu, na przykład, nieszczęśliwego zdarzenia, tak aby uczestnik mógł na czas podjąć odpowiednie działania i zablokować te partie
 • W razie jakichkolwiek zmian u plantatora /rolnika mogących skutkować nieprawidłowościami w powyższym, plantator /rolnik musi natychmiast poinformować dział handlowy.


IV. Wszystkie dostawy surowców dostarczanych przez Plantatorów są zgodne z maksymalnymi poziomami substancji niepożądanych i obowiązującymi przepisami prawa oraz rozporządzeniami dla pasz oraz nie zawierają żadnych zabronionych produktów, takich jak: nawozy, mocz, pestycydy, produkty zwierzęce, ścieki.

V. Plantator dostarczający zboża poinformuje terminowo, w formie pisemnej, jeśli partie surowca nie spełniają przekazanych wymogów i specyfikacji z powodu, na przykład, nieszczęśliwego zdarzenia, tak aby można na czas podjąć odpowiednie działania i zablokować te partie.

VI. W razie jakichkolwiek zmian u Plantatora mogących skutkować nieprawidłowościami, plantator musi natychmiast poinformować odbiorcę