SPECYFIKACJA SUROWCA PSZENICA

Pszenica- ziarno Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. i inne uprawne odmiany pszenicy

 1. WYMAGANIA ORGANOLEPTYCZNE :
 1. Zapach swoisty (niedopuszczalny jest zapach obcy, stęchły i zgniły).
 2. Barwa – barwa charakterystyczna dla danego gatunku nasion bez widocznych fuzarioz, bez nasion porośniętych, z małą ilością uszkodzeń mechanicznych
 3. Wygląd (brak zanieczyszczeń substancjami zabronionymi: kał, mocz, treść przewodu pokarmowego. Drewno, trociny, pozostałości z oczyszczania ścieków, odpady komunalne, materiały opakowaniowe) brak obecności szkodników i śladów szkodników
 4. Zanieczyszczenia ogółem –poniżej 10%
 5. Nasiona chwastów – Sporysz (Claviceps purpurea) <1000 mg/kg, Nasiona chwastów zawierających alkaloidy < 3000 mg/kg
 6. Obecność pleśni – bez nalotu i zapachu pleśni
 7. Obecność szkodników- bez szkodników i śladów po szkodnikach
 8. Dopuszczalna zawartość wody nie może być wyższa niż 15,5% jej udziału masowego
 9. Brak obecności niedozwolonego przetworzonego białka zwierzęcego

(Rozporządzenie UE nr 999/2001 ustanawiające zasady zapobiegania, kontroli i zwalczania określonych zakaźnych encefalopatii gąbczastych)

 1. WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE
 2. Salmonella – n = 5, C = 0, m = M – 0jtk w/25g

(Rozporządzenie UE 183/2005 z dnia 12.01.2005r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz oraz Ustawa z dnia 22.07.2006  o paszach Dz.U 144, poz. 1045 z późn. zm.)

C WYMAGANIA DOTYCZĄCE GMO

 1. Wolne od GMO

(zgodnie z Rozporządzeniem UE 1829/2003 z dnia 22.09.2003r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy oraz zgodnie z ustawą z dnia 22.06.2008r. o zmianie ustawy o paszach).

 1. WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE
 2. Dioksyny (suma polichrolonowanych dibenzo – para – dioksyn – PCDD i polichrolonowanych dibenzo – furanów – PCDF wyrażona jako równoważniki toksyczności określone przez WHO przy zastosowaniu WHO – TEQ (współczynnik równoważności toksycznych) – poniżej 0,75ng WHO – PCDD/F – TEQ /kg
 3. Suma dioksan i dioksyno podobnych PCD (suma polichromowanych dibenzo – paradioksyn – PCDD , polichromowanych dibenzo – furanów PCDF i polichromowanych bifenyli – PCD wyrażona jako równoważniki toksyczności określone przez WHO przy zastosowaniu WHO – TEQ (współczynnik równoważności toksycznych) – poniżej 1,5ng WHO – PCDD/F + PCB – TEQ /kg

(Rozporządzenie WE 574/2011

 1. Dopuszczane zawartości pozostałości środków ochrony roślin pestycydów zgodnie z rozporządzeniem WE 396/2005

Limity pestycydów, zgodnie z GMP+ BA1:

 • Aldryna < 0,01 mg/kg
 • Dieldryna< 0,01 mg/kg
 • Kamfechlor< 0,02 mg/
 • Chlordan< 0,02 mg/kg
 • DDT< 0,05 mg/kg
 • Endosulfan< 0,1 mg/kg
 • Endryna< 0,01 mg/kg
 • Heptachlor< 0,01 mg/kg
 • Heksachlorobenzen< 0,01 mg/kg
 • Heksachlorocykloheksan
 • izomery alfa< 0,02 mg/kg
 • izomery beta< 0,01 mg/kg
 • izomery gamma< 0,2 mg/kg
 • Zgodnie z GMP+ BA1 Limity bezpieczeństwa pasz

 1. SUBSTANCJE NIEPOŻĄDANE – zgodnie z GMP+ BA1
  • Arsen – maksymalna zawartość 2 mg/kg
  • Kadm- maksymalna zawartość 1 mg/kg
  • Fluor – maksymalna zawartość 150 mg/kg
  • Ołów – maksymalna zawartość 10 mg/kg
  • Rtęć- maksymalna zawartość 0,1 mg/kg
  • Azotany – maksymalna zawartość 15 mg/kg
  • Aflatoksyna B1 – maksymalna zawartość 0,02 mg/kg
  • Ochratoksyna A – limit odrzucenia: 0,15 mg/kg
  • Deoxynivalenol – limit odrzucenia: 5 mg/kg

 

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE HIGIENY NA POZIOMIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ

(z zgodnie z załącznikiem nr 1 – „Produkcja pierwotna” do Rozporządzenia UE 183/2005 z dnia 12.01.2005 ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz w tym wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji w zakresie każdego przypadku zastosowania produktów ochrony roślin oraz preparatów biobójczych oraz dokumentacji w zakresie każdego przypadku pojawienia się szkodników lub chorób, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne dostarczanego materiału paszowego).

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia UE 183 /2005 z dnia 12,.01.2005r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz

Dla transportu ziarna  należy zastosować zasadę, że przed załadunkiem środek transportu przeznaczony do załadunku muszą być pusty, czysty, suchy, nie zawierające resztek i pozostałości oraz zapachów po poprzednich ładunkach w celu wyeliminowania ryzyka skażeń. Dotyczy to:

 1. Braku czynników zagrażających ziarnu, takich jak pozostałości/osadów po poprzednich ładunkach lub czyszczeniu środka transportu.
 2. Braku szkodników w szerokim znaczeniu (owady i inne szkodniki, żywe lub martwe).

Ponadto, komory załadunkowe powinny być odpowiednio zabezpieczone tak, by chronić przewożony towar przed wpływem innych przewożonych towarów na transportowane pasze. Należy także zapewnić materiały służące przykryciu towaru podczas transportu